Ths.Giang Thị Thu Huyền

  • Thạc sỹ Hệ thống thông tin – ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 2010
  • Bộ môn giảng dạy: Kiến trúc máy tính

Ths.Ngô Thùy Linh

  • Thạc sỹ Hệ thống thông tin – ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 2011
  • Bộ môn giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý

Ths.Lê Văn Hùng

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Toán tin, ĐHQGHN 2007
  • Bộ môn giảng dạy: Nguyên lý hệ điều hành

Ths.Nguyễn Thanh Thụy

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Thông tin – ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 2008
  • Bộ môn giảng dạy: Xác suất thống kê