Giới thiệu các môn học

Hệ thống thông tin quản lý

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý – một trong các bộ phận quan trọng tạo nên sự thành công của các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin. Học phần trình bày cách thức sử dụng và quản lý hệ thống thông tin để khai thác hệ thống một cách có hiệu quả nhằm góp phần tạo ra những hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao và dành được lợi thế cạnh tranh.

Cơ sở lập trình

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Không
Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần đề cập đến những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình: những khái niệm cơ bản về thuật toán, các cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu và những kỹ thuật cơ bản của qui trình thiết kế thuật toán theo phương pháp thiết kế từ trên xuống (Top Down Design). Học phần trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình nhằm hình thành và nâng cao tư duy lập trình cho mỗi sinh viên. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng và thói quen lập trình trong một ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình đang được sử dụng khá phổ biến và là cơ sở để phát triển các ứng dụng.

Lập trình .NET

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Thiết kế giao diện người dùng
Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần giới thiệu các khái niệm về tập hợp và ánh xạ, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm liên tục và hàm sơ cấp, các hàm ngược và hàm hyperbolic, các khái niệm về đạo hàm và vi phân của hàm một biến, các định lí cơ bản về hàm khả vi, nguyên hàm và tích phân, tích phân suy rộng với cận vô hạn hoặc với hàm không bị chặn, lí thuyết về chuỗi số, chuỗi hàm tổng quát, chuỗi lũy thừa và chuỗi Fourier.

Thương mại điện tử

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng truyền thông
Tóm tắt nội dung học phần:

Mục tiêu của học phần này nhằm cung cấp các kiến thức về thương mại điện tử liên quan đến hai lĩnh vực là kinh doanh và công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh.
Học phần đề cập đến các nội dung về khái niệm, các mô hình kinh doanh, Marketing điện tử , hệ thống thanh toán trực tuyến và các vấn đề liên quan đến an toàn bảo mật trong giao dịch điện tử

Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Công nghệ đa phương tiện
Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về các hệ điều hành di động, các tính chất của ứng dụng trên thiết bị di động. Học phần cung cấp thêm cách thức phát triển ứng dụng cho iOS, Android và Windows Phone.